MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:52-54 Bağcılar/İSTANBUL” adresinde mukim “FAZİLET Neşriyat ve Ticaret A. Ş.” (bundan sonra “FAZİLET A.Ş.” olarak anılacaktır) ile …………………….. mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında imzalanmış olup kullanıcının üyelik kaydını tamamlayıp bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

MADDE 2-TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.
2.1. Uygulama: “…………” isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.
2.2. Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.
2.3. Alıcı: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürün satın alan kişileri ifade etmektedir.
2.4. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı,
şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.5. Hizmetler: ……………. uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.
2.6. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.
2.7. Uygulama Bilgilerim Ekranı/ Portal: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.
2.8. Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
2.9. Ürün: Kullanıcıların uygulamaya yükledikleri yazılı ve/veya görsel içeriklerden oluşan ve kişiye özel tasarlanan albümü ifade etmektedir

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; ………….. uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride FAZİLET A.Ş. tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak uygulamaya üye olabilirler.” Kullanıcılar, uygulamaya e-posta/Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.
4.2. Reşit olmayan kişiler tarafından veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı olmanın” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar FAZİLET A.Ş.’nin sorumluğunda değildir.
4.3. Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, FAZİLET A.Ş. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi FAZİLET A.Ş. tarafından işbu sözleşme’nin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan FAZİLET A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.
5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince FAZİLET A.Ş.’nin resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, FAZİLET A.Ş.’nin üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir..
5.1.3. Kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’nin işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, üyelere ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını onaylamış ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.
5.1.4. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. FAZİLET A.Ş., bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı,
şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde FAZİLET A.Ş.’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
5.1.5. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. FAZİLET A.Ş., kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.6. Kullanıcı, “Uygulama Bilgilerim” sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’ye verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı FAZİLET A.Ş.’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.7. FAZİLET A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ‘FAZİLET A.Ş.’nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.
5.1.8. Kullanıcı işbu uygulamanın FAZİLET A.Ş.’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, FAZİLET A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.9. Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı FAZİLET A.Ş.’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. FAZİLET A.Ş. üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.10. Kullanıcı ve FAZİLET A.Ş. bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
5.1.11. Kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. FAZİLET A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.
5.1.12. Her türlü “Kullanıcı” ve “Alıcı”lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak” şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve FAZİLET A.Ş. tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; FAZİLET A.Ş., ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. FAZİLET A.Ş.’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. FAZİLET A.Ş., uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Medizane A.Ş, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Medizane A.Ş tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Medizane A.Ş sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
5.2.2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde FAZİLET A.Ş. kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Medizane A.Ş
,üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FAZİLET A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.3. FAZİLET A.Ş., uygulamanın işleyişine, genel kurallarına,genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.2.4. FAZİLET A.Ş., işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu
değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, FAZİLET A.Ş. tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.
5.2.5. FAZİLET A.Ş. uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. FAZİLET A.Ş. özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
5.2.6. FAZİLET A.Ş. gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6- HİZMETLER

6.1. FAZİLET A.Ş., “…………… Uygulaması” vasıtasıyla Kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. FAZİLET A.Ş. tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, uygulama içinde var olan hizmetleri alma, gerekli bilgileri edinme imkanı sağlanacaktır. FAZİLET A.Ş., sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.2. Uygulamanın satın alınması için kullanıcın 6.99 TL ödeme yapması gerekir ve ödeme kullanılan uygulama mağazasının kullandığı sistem yoluyla yapılacaktır. Bu sebeple kullanıcıların ödemelerine ilişkin Fazilet A.Ş.’nin herhangi bir bilgiye ulaşması ya da yetki ve sorumluluğa sahip olması mümkün değildir.

MADDE 7- GİZLİLİK

7.1.Uygulamaya kayıt olurken ve uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması esnasında kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) FAZİLET A.Ş.’ye vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. FAZİLET A.Ş tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; FAZİLET A.Ş ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar için ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.
7.2. FAZİLET A.Ş. işbu sözleşme’de aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini FAZİLET A.Ş.’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda FAZİLET A.Ş., işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;
7.2.1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,
7.2.2. İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

7.2.3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,
7.2.4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
7.2.5. FAZİLET A.Ş. 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. FAZİLET A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda FAZİLET A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 8- MESAFELİ SATIŞ HİZMETİ

8.1. FAZİLET A.Ş.’nin sunduğu uygulamanın satın alınmak suretiyle kullanımı hizmeti 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne tabidir. FAZİLET A.Ş. işbu sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında satış öncesi ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayı taahhüt etmektedir.
8.2. İşbu sözleşme kapsamında satışa sunulan uygulamanın kullanımı Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ Md. 15/1-ğ çerçevesinde ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’ kapsamında olup bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen cayma hakkı bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

MADDE 9- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, ………. markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Medizane A.Ş’ye aittir ve/veya FAZİLET A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan FAZİLET A.Ş.’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş
çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler FAZİLET A.Ş.’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı FAZİLET A.Ş.’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
10.2. Kullanıcılar tarafından uygulamaya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları kullanıcıya ait olup, kullanıcı, FAZİLET A.Ş.’ye söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.
10.3. Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, FAZİLET A.Ş.’nin uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

MADDE 11- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

FAZİLET A.Ş. günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEPLER

12.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, FAZİLET A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla FAZİLET A.Ş.’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve FAZİLET A.Ş.’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
12.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FAZİLET A.Ş. için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FAZİLET A.Ş.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 13- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda FAZİLET A.Ş.’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir..

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Medizane Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, FAZİLET A.Ş.’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;
i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,
ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

MADDE 15- TEBLİGAT ADRESLERİ

15.1 ………………….. uygulaması üyelerden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcıların FAZİLET A.Ş.’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir.
15.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.
15.3 Yine FAZİLET A.Ş.’nin kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın FAZİLET A.Ş. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.
15.4 Alıcıların, uygulama aracılığıyla FAZİLET A.Ş.’ye fatura gönderimi için bildirmiş oldukları adresleri aynı zamanda tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜLÜK

16.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
16.2. İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.