Kaynak Tespiti Ehl-i Sünnet âlimlerinin kadîm eserlerinden istifade edilecek kaynakların tespiti Tercüme-Transkript Safhası (Arapça, Farsça, Osmanlıca vb.) orijinal kaynaklarından ıstılahlara dikkat ile, lügat, şerh vesâir kaynaklara da mürâcaat edilerek titiz bir biçimde tercümelerinin yapılması Muhteva Hazırlığı • Hazırlanan yazıların takvimin hacmine münasip surette kısaltılarak en faydalı kısımlarının seçilmesi

• Mübârek gün ve gecelerde yapılacak ibâdetler, vakte münasip evrâd ve ezkârın yerleştirilmesi
Tarih ve Kronoloji Hazırlıkları Hicrî-mîlâdî tarihteki hadiselerin önemi göz önüne alınarak ona uygun yazıların hazırlanması. İlmi Tashih Aşaması Hazırlanmış yazıların muhtevâsında Ehl-i Sünnet hassasiyetlerine muhâlif hiçbir unsurun bulunmaması için yetkin hocalarımızdan oluşan bir heyete kontrolünün yaptırılması Son Okumanın Yapılması Tefsîr, Hadîs, Fıkıh vesâir mevzularda sâhasında mütehassıs ayrı bir heyet tarafından son okumanın yapılması Türkçe Dil Bilgisi, İmla ve Tashih Safhası Lisanımızda nevzuhur (sonradan türemiş) kelimelerin yazılarda kullanılmamasına özen gösterilmesi Baskı ve Montaj Safhası Bu safhada hazırlıklar tamamlandıktan sonra baskıya başlanılır. Fazilet Takvimi Nasıl Hazırlanıyor?